Missie en visie

Missie en visie

Aximax is een jeugdcentrum dat zich richt tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar die Nederlands spreken, leren of in het Nederlandstalig onderwijs school lopen.

Aximax organiseert naschoolse ateliers voor kinderen en jongeren tijdens het schooljaar. Tijdens het schooljaar 2017-2018 zijn er ateliers op dinsdagavond, woensdagnamiddag en zaterdag. In de vakanties organiseert Aximax leuke speelweken. Aangepast aan verschillende leeftijden en steeds met een inspirerend thema als rode draad. 

Het jeugdcentrum wil aan kinderen en jongeren extra fysieke en culturele ruimte geven.

Fysieke ruimte

De leefbaarheid van de stad begint bij een leefbare omgeving. Brussel telt meer dan 6000 inwoners per km². Omgerekend heeft elke jongere in Brussel minder dan 170m² om te wonen, naar school te gaan, zich te ontspannen,... Gezien deze beperkte ruimte en wetende dat kinderen en jongeren een grote behoefte hebben aan ruimte om te spelen, te sporten en te creëren, wil het centrum meewerken aan het leefbaarder maken van de stad voor kinderen, jongeren, jonge gezinnen, etc. door de ruimtes waarover het beschikt maximaal ter beschikking te stellen. 

Culturele ruimte

Het jeugdcentrum vertrekt van de overtuiging dat alle kinderen en jongeren moeten worden beschouwd als volwaardige deelnemers aan en bouwheren van de samenleving. Door het aanbieden van culturele ruimte (inspraak, interculturele ontmoetingen, deelname aan workshops, sportactiviteiten,...) wil het jeugdcentrum kinderen en jongeren de ruimte geven om tijdens hun vrije tijd en buiten de schoolmuren te experimenteren, ervaringen op te doen, vaardigheden en kennis te verwerven en hun persoonlijkheid te ontwikkelen waardoor zij hun positie in de samenleving kunnen versterken. 

Een eigen divers activiteitenaanbod

Het jeugdcentrum ziet het als haar opdracht actief op zoek te gaan naar jeugdverenigingen, organisaties en jongeren om hun ruimte en impulsen te geven hun projecten te realiseren. Netwerking is een sleutelwoord in deze opdracht. Anderzijds ontwikkelt het jeugdcentrum, vertrekkende vanuit de vragen van kinderen, een eigen divers activiteitenaanbod. Hierbij willen we grenzen verleggen door nieuwe domeinen binnen de thema's sport, spel en creatie te exploreren. Een bijzondere aandacht gaat uit naar continuïteit en een gestructureerd leerproces met een klemtoon op het aanleren van vaardigheden, creativiteit, beweging en het ondersteunen van taalvaardigheid.